Sök Opel-återförsäljare

Fyll i något eller några av fälten nedan:

Opel Service

När du servar din Opel hos en auktoriserad Opelverkstad får du mycket du inte kan få någon annanstans, till ett konkurrenskraftigt pris. Vi kan din bil i detalj och våra tekniker är utbildade att ta hand om din bil på bästa sätt.

Läs mer om Opel Service

OPEL ASSISTANS VILLKOR

GILTIGHET OCH OMFATTNING

Opel Serviceaktiverad Assistans gäller, efter service på auktoriserad Opel serviceverkstad, för bil från tidpunkt på dag då service utförts till nästa servicetillfälle enligt Opel serviceanvisning för bilen, dock max i 12 månader. Opel Service-aktiverad Assistans upphör att gälla den dag då bilen gått 15 000 mil eller senast då bilen blir 10 år räknat från första registreringsdatum i trafik enligt Vägtrafikregistret (VTR).Assistansservicen gäller för svenskregistrerad personbil importerad av Opel Sverige AB (med totalvikt upp till 3 500 kg) i standardutförande, som servats enligt Opels serviceprogram och anvisningar och som drabbats av driftstopp i Sverige eller i något av de länder som omfattas av Gröna-kort systemet eller under transport mellan dessa länder. Se vilka länder som ingår hos Trafikförsäkringsföreningen på www.tff.se.Med driftstopp avses nedan angivna händelser, under förutsättning att bilen har stannat oväntat och inte kan köras för egen maskin till verkstaden, eller att tillverkaren inte tillåter vidare körning av tekniska skäl och kräver av Opel Serviceaktiverad Assistans godkänd åtgärd på plats eller bärgning till verkstad.

 

ORSAKER TILL DRIFTSTOPP SOM GER RÄTT TILL ASSISTANSSERVICE

Maskinhaveri, annat tekniskt eller elektriskt fel som är oförutsett och som inte är till följd av bristande underhåll.Bränslestopp som inte är till följd av feltankning, punktering, fel på billås eller obrukbar nyckel/fjärrkontroll/Smart Key.

 

FÖLJANDE SERVICE LÄMNAS

OBSERVERA att driftstoppet måste omgående anmälas till oss, inom skälig tid från att händelsen inträffat. I annat fall gäller inte Opel Serviceakti-verad Assistans. Vi ombesörjer, utan kostnad för den som är berät-tigad till Assistansservice, följande:

 

a) Reparation med mera
Nödvändig reparation av bilen på platsen för driftstoppet om det är praktiskt möjligt och kost-naden för reparation är lägre än kostnaden för bärgning. Kostnader för reservdelar nödvändiga för reparationen ersätts inte. Hjälp att starta bilen vid strömlöst batteri (starthjälp), maximalt två gånger under en 12-månaders period. Låsöpp-ning, vid fel på billås eller obrukbar nyckel/fjärrkon-troll/Smart Key. Kostnader för nya nycklar ersätts inte. Vid punktering som inte är till följd av kollision ombesörjs hjulbyte eller lagning med punkterings-spray. Eventuella kostnader för inköp av däck eller spray ersätts inte. Transport av bränsle vid bräns-lestopp. Kostnader för bränsle ersätts inte.

b) Bärgning
I det fall driftstoppet inte kan åtgärdas på plats, ombesörjer vi bärgning till närmaste auktorisera-de Opelverkstad eller till annan av oss godkänd verkstad. Har släpvagn eller husvagn medförts bilen ombesörjer vi bärgning även av denna till samma verkstad.

 

HYRBIL
I händelse av driftstopp där bilen bärgats till verkstad och med längre varaktighet än en dag, ombesörjs och betalas hela dygnskostnaden och milkostnader för en hyrbil av likvärdig storlek. Hyrbilen tillhandahålles under längst tre (3) dygn, dock ej längre än reparationstiden och med en maximal bilhyra på 5 000 kr (inkl. moms). Kostnaden för bränsle, s.k. självriskreducering, parkeringsbiljetter, färjebiljetter, vägtullar, broavgifter etc. ersätts ej.

 

VIDARETRANSPORT
I händelse av driftstopp, med längre varaktighet än en dag och en hyrbil inte kan ordnas, erbjuds alternativ transport, i ekonomiklass, av bilens förare och passagerare till hemorten eller till re-sans slutmål dock maximalt 5 000 kr (inkl. moms). Transport till resans slutmål gäller under förut-sättning att kostnaden inte överstiger kostnaden för resan till hemorten.

 

HOTELL
Om vi inte, under det dygn driftstoppet inträffa-de, kan tillhandahålla hyrbil eller annan lämplig vidaretransport, ersätts övernattning på hotell, för bilens förare och passagerare, i maximalt ett (1) dygn upp till 5 000 kr (inkl. moms). Påföljande dag skall vi tillhandahålla hyrbil eller annan lämp-lig vidaretransport. Hotell anvisas av oss. Kostnad för mat, dryck, telefon etc. ersätts ej.

 

HÄMTNING AV BIL
När bilen är färdigreparerad ombesörjs tåg-transport eller annan lämplig transport för en per-son från hemorten eller resmålet för att hämta bilen med en kostnad på maximalt 1 000 kr (inkl. moms).

TILLGÅNG TILL SERVICE
Vi ska tillhandahålla service enligt dessa villkor så snabbt som möjligt dygnet runt, oavsett vecko-dag. Förutsättningen är att Assistansservice finns tillgänglig. I vissa fall kan lokala omständigheter som vi inte råder över, medföra att service inte kan ges i den form som villkoren anger. Alternati-va lösningar blir då aktuella. Service som inte om-besörjs eller tillhandahålls av oss eller som utförs utan föregående medgivande av oss ersätts ej.

 

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
Opel Serviceaktiverad Assistans gäller inte för bil som:
• Brukas kommersiellt till exempel som taxi, trafikskolebil, budbil eller för korttidsuthyrning (hyrbil)
• Är registrerad som militärfordon eller som utryckningsfordon
• Deltar i tävlingsverksamhet eller tränar för sådan
• Är avställd i Vägtrafikregistret

 

NÄR DU BEHÖVER ASSISTANS
Befinner du dig i Sverige, ring: 0771-99 52 00
Befinner du dig utomlands, ring: +46 771 99 52 00
För att kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:
• Bilens registreringsnummer och modell
• Namn på och adress till bilens ägare
• Beskrivning av händelsen samt tid och plats för när denna inträffade

 

ASSISTANSSERVICE LÄMNAS INTE OM
• Driftstoppet uppkommit eller orsakats avsikt ligen, genom grov vårdslöshet eller till följd av bristande underhåll.
• Föraren framfört bilen utan erforderligt körkort.
• Driftstoppet uppkommit i samband med ratt- fylleri eller rattonykterhet.
• Driftstoppet inträffade när bilen var tillfälligt avställd, använts trots belagd med körförbud eller varit i ett sådant tillstånd att körförbud skulle ålagts om besiktning skett omedelbart före driftstoppet.
• Driftstoppet skett under tävling, träning för sådan tävling eller vid körning på bana eller område iordningställt för tävling eller täv- lingsliknande aktivitet, körning i terräng eller vid militär eller polisiär användning.
• Driftstoppet beror på felaktigt bränsle.
• Bilen redan befinner sig på verkstad för service eller annan åtgärd.
• Vi svarar inte heller för försenad eller utebliven Assistansservice som beror på krig, krigsliknade händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse eller underleverantörs oförmåga att fullgöra åtag- anden av orsak som här nämnts.

 

ÅTERKRAV
I samma utsträckning som vi genom Opel Serviceaktiverad Assistans betalat ersättning eller utfört arbete enligt detta avtal, övertar vi den assistansberättigades rätt att kräva ersättning av den som på grund av lag, garanti, försäkringså-tagande med mera kan vara ersättningsskyldig för skadan. Assistanskunden ska kostnadsfritt lämna oss det biträde som erfordras för att fram-ställa nämnda krav.

 

RÄTTIGHETER
Detta åtagande innebär inte någon begränsning i kundens rättigheter enligt Nybilsgarantin eller Konsumentköplagen.

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Vi är personuppgiftsansvarig och inhämtar personuppgifter för att kunna administrera Opel Serviceaktiverad Assistans, fullgöra avtals-förpliktelser och tillgodose kunders önskemål. Uppgifterna kan även komma att lämnas till sam-arbetsföretag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Enligt PUL har fordonsägaren rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om denne. För utdrag enligt 26 § PUL hör fordonsägaren av sig till oss.

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x