Opel visar vägen: Från och med nu kommer du kunna hitta siffror för bränsleförbrukning som baseras på WLTP-körcykeln (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) . Från och med hösten 2017 kommer WLTP-körcykel bli lagstadgad standard och jämfört med den nuvarande påbjudna NEDC (New European Driving Cycle), är WLTP-körcykeln närmare morderna körbeteenden. Därför vill vi redan nu göra det lättare för våra kunder att uppskatta sin bils dagliga förbrukning. Den första bilen vi har testats är Astra. Fler modeller följer under året.

 • LÄR DIG MER OM WLTP KÖRCYKLER:

* Enligt vad som stipuleras av EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008 ( dess nuvarande utformning). Sifforna refererar inte till en specifik bil och är inte del av något särsklit erbjudande, utan fungerar endast som en jämförelse mellan olika typer av bilar.

** Det lägre värdet visar det lägsta uppmätta värdet från de fyra faserna i WLTP-körcykeln, med en bil utrustad på det mest bränsleeffektiva sättet med respektive motor och välxellåda. Det största värdet är den högsta mätning av de fyra WLTP cykelerna, mätt på bränsleförbrukning motsvarande den minst bränslesnåla versionen av bilen. Läs mer här.

Föregående
 • VAD ÄR WLTP-KÖRCYKELN?

  WLTP-körcykeln består av flera faser, som baseras på vardagskörningsprofiler från förare världen över.

  Se filmen: Vad är WLTP-körcykeln?
Nästa
Föregående
 • FÖRDELAR FÖR DIG: MER REALISTISKA FÖRBRUKNINGSSIFFROR.

  Den nya WLTP-körcykeln beaktar situationer som ligger närmare vardagen än den nuvarande NEDC-standarden. Den gör att du kan uppskatta den dagliga förbrukningen bättre.

  Se filmen: Vad är nytt?
Nästa
Föregående
 • SPARA PÅ BRÄNSLE, SÅ ENKELT ÄR DET.

  Faktorer som din bils design och vädret kan påverka bränsleförbrukningen på ett sätt som du inte kan kontrollera. Men visste du att du kan påverka upp till 1/3 av din bränsleförbrukning?

Nästa

FRÅGOR OM DE NYA FÖRBRUKNINGSSIFFRORNA.

Varför är NEDS inaktuell?

NEDC (New European Driving Cycle) infördes 1992, men bilar, vägar och körbeteenden har förändrats sedan dess. NEDC är ett artificiellt laboratorietest och är uteslutande avsett att jämföra olika fordon, inte för att återspegla normal förbrukning. Det innebär att den faktiska förbrukningen ofta är mycket annorlunda än NEDC-informationen. Bland huvudorsakerna märks:

• Den teoretiska körprofilen stämmer inte överens med riktiga användarprofiler.
• Otillräcklig acceleration.
• För många stoppfaser.
• Tar inte med högre hastigheter, t.ex. på motorväg. Det ger en för låg genomsnittshastighet.
• Växlingspunkter definieras brett efter typ av växellåda, d.v.s. de är samma för alla bilar med manuell växellåda.
• Tillvalsutrustning beaktas inte.

Vad mäter NEDC?

NEDC är juridiskt bindande för alla bilar sedan 1992. NEDC baseras på en något teoretisk körprofil och består av två delar. Under de första 13 minuterna simulerar den en körning i stadstrafik med täta start och stopp. Den andra delen motsvarar en landsvägsresa med en topphastighet på 120 km/tim.

Vilka är de fyra delarna i WLTP?

För att ge en mer realistisk uppskattning av förbrukningssiffrorna, baseras WLTP-körcykeln på en global statistisk undersökning av verkliga körprofiler. Den innehåller fyra delar med olika genomsnittshastighet som är allmänt representativa för körprofiler världen över: låg, mellan, hög och extra hög. Varje fas innehåller olika mängder och grader av acceleration, inbromsning stopp o.s.v. som motsvarar vardagskörsituationer.

Vad är skillnaden mellan NEDC och WLTP?

Sedan NEDC infördes 1992, har bilarna och körstilarna ändrats kraftigt. WLTP-testparametrarna har definierats om för att närmare motsvara verkliga förhållanden. De innefattar nu:

• Längre cykler (30 min jämfört med 20 min)
• Kortare stopptider (13% jämfört med 25%)
• Längre sträckor (ca 23 km jämfört med 11 km)
• Högre hastigheter (max. 130 km/tim jämfört med 120 km/tim)
• Nästan 50% högre genomsnittshastigheter
• Högre maximal acceleration och fler accelerationsfaser
• Ca 20-30% högre körkraft baserat på mer dynamiska körsituationer
• Mer realistiskt fastställande av körmotstånd för bränsleförbrukningstester
• Beaktande av tillvalsutrustning i fordonet

Siffror som erhålls via WLTP är jämförbara i hela världen, medan NEDC-siffrorna bara är giltiga för Europa

Activate social sharing now!

Test text social sharing switch message

x
Close

Medan nuvarande NEDC standard har tre lägen som den kontrollerar "stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" som alla baseras på en teoretiska förarprofiler, så använder WLTP "riktiga" förarprofiler baserade på global statistik och undersökningar. WLTP-körcykeln är indelad i fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, mellan, hög och extra hög. Varje del innehåller flera olika körfaser, stopp, accelerations- och bromsningsfaser o.s.v. som representerar vardagskörprofiler. Varje kombination av motor och växellåda testas med både den mest ekonomiska och den mest bränsleintensiva fordonsutrustningen.

Med början hos Astra kommer Opel att testa samtliga modeller. De publicerade värdena definierar ett intervall från den lägsta till den högsta förbrukningen för varje kombination av motor och växellåda. Det ger en bra indikation på varje modells beräknade dagsförbrukning.

Obs! Värdena som baseras på WLTP-körcykeln avgörs med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testrigg.

Close

Förbrukningssiffrorna som anges i NEDC (New European Driving Cycle) är exakta och lätta att jämföra, men de är inte perfekta. Sedan NEDC blev lagstadgad standard 1992, har både bilar och körstilar förändrats radikalt. För att bättre motsvara de nya förhållandena har testparametrarna i "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure" (WLTP) ändrats.


De tar nu hänsyn till:

 • Mer realistiska köregenskaper och utomhustemperaturen
 • Längre testdistanser
 • Högre medel och max fart
 • Kortare stopp
 • Och fler inbromsningar och accelerationstillfällenPåverkan från tillvalsutrustning spelar också en roll i WLTP-körcykeln. Den nya körcykeln kommer att bli ladgstadgad standard för alla biltillverkade från hösten 2017.

Close

Den dagliga bränsleförbrukningen en bil har beror mycket på den enskilda förarens körstil och var bilen körs: stadstrafik, landsväg eller motorväg. Dessa skillnader är bättre återspeglade i WLTP-körcykeln än i NEDC. I stället för att beräkna endast värden vad gäller "stadskörning, landsvägskörning och blandadkörning" (i enlighet med förordningarna (EG) nr 715/2007 och 692/2008,) med grund i en teoretisk körprofil, ger WLTP fyra individuella värden för olika förutbestämda körprofiler (låg, medium, hög och extra hög) som är baserade på statistiska undersökningar och analys av verkliga personers körstilar och medelvärden. Dessutom är WLTP körcykeln mycket mer dynamisk än NEDC och återspeglar högre accelerationer, högre medelhastighet och högre max hastighet.


Värdena släpptes för Opel Astra från juni 2016. Det Opel visar ett spann av förbrukning som kan förklaras på följande sätt: Det lägre värdet är det lägsta värdet från de fyra faserna i WLTP, som testats med den versionen av Opel Astra med de lägsta förbrukningsvärden för angiven motor/växellåda kombination. Det övre värdet representerar det högsta värdet från de fyra faserna av WLTP, som testats med den versionen av Opel Astra med de högsta förbrukningsvärden för angiven motor/växellåda kombination. De båda värdena ger en bra överblick och en användbar indikation på den förväntade dagliga förbrukningen.


Observera att värdena baserade på WLTP körcykeln och bestäms med hjälp av en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testrigg.

Close

WLTP-körcykeln ("Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure") bemöter viktig kritik mot NEDC ("New European Driving Cycle"). NECD är den mätmetod som för närvarande stipuleras av EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008, och det är fortfarande juridiskt obligatoriskt att publicera bränsleförbruknings- och utsläppsvärden som fastställts enligt den. I synnerhet ligger körprofilen för den nya körcykeln närmare vardagskörning, och den mäts inte bara för en viss trimnivå utan beaktar också påverkan från extrautrustning.

 

Ett fordons dagliga bränsleförbrukning beror i stor utsträckning på den enskilda användningsprofilen och var det körs: i stadstrafik, på landsväg eller på motorväg. De skillnaderna beaktas bättre med WLTP-körcykeln. I stället för att bara beräkna värdena "stadskörning, landsvägskörning och blandad körning" (enligt vad som stipuleras av EG-förordningarna 715/2007 och 692/2008) på grundval av en mer teoretisk körprofil, ger WLTP fyra enskilda värden för olika förbestämda körprofiler (låg, mellan, hög och extrahög) som baseras på statistiska undersökning och analys av användarprofiler och genomsnitt. Dessutom är WLTP-körcykeln mycket mer dynamisk än NEDC och avspeglar högre accelerationer, en högre genomsnittshastighet och en högre maxhastighet.

 

De värden som släppts för Opel Astra från Opel i juni 2016 visar ett omfång som kan förklaras så här: Det lägre värdet är det lägsta värdet från de fyra faserna i WLTP, som körs med den version av Opel Astra som har de lägsta förbrukningsvärdena för den angivna kombinationen av motor och växellåda. Det övre värdet är det högsta värdet från de fyra faserna i WLTP, som körs med den version av Opel Astra som har de högsta förbrukningsvärdena för den angivna kombinationen av motor och växellåda. Värdena som fås ger en bra översikt över och en användbar visning av den förväntade dagsförbrukningen.

Obs! värdena som baseras på WLTP-körcykeln avgörs med en standardiserad, fördefinierad körcykel på en testrigg.