Om Opel

HÅLLBARHET

En av de största utmaningarna som fordonsbranschen ställs inför är miljön. Som biltillverkare har vi ett socialt ansvar att agera etiskt. Därför investerar vi tid, forskning och pengar i nya tekniker i alla stadier av tillverkningsprocessen, från våra fabriker och anläggningar till bilarna vi säljer. Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan och fortsätta ta viktiga, positiva steg som är en förebild för branschen i sin helhet.

FÖRETAG

Vi rapporterar varje år om hållbarhet som täcker ett brett urval av ämnen från miljön och utvecklingen mot CO2-neutral biltillverkning, socialt ansvar, hållbar hantering av leveranskedjan, nya tekniker och säkerhet.

Fram tills att vi köptes av Groupe PSA den 1 augusti 2017, rapporterade vi tidigare om hållbarhet under General Motors i GM:s hållbarhetsrapport, och därför innefattas vi i deras rapport för 2017. Från och med 2018 blir vi i stället en del av Groupe PSA:s CSR-rapport (Corporate Social Responsibility).

Vi tar vårt miljöansvar på största allvar. Opel/Vauxhalls miljö- och energipolicy fungerar som ramverk och vägledning för våra anställda, och sammanfattar våra åtaganden inom miljöskydd, energiprestanda och hållbarhet.

Vision
Opel/Vauxhalls strävan är att erkännas som en ledande biltillverkare och leverantör av mobilitetslösningar som arbetar på CO2-neutral och avfallsfri grund.

Miljö- och energiprinciper
Opel/Vauxhall arbetar för att skydda människors hälsa, naturtillgångar och miljön. I engagemanget ingår inte bara att följa all lagstiftning, utan även att integrera sunda miljömässiga och energimedvetna rutiner i alla affärsbeslut. Opel/Vauxhall siktar mot att kontinuerligt förbättra sin miljö- och energiprestanda genom att ställa upp lämpliga syften och mål, tillhandahålla nödvändiga resurser och implementera hanteringssystem. Följande miljö-/energiprinciper utgör ramverket för att ställa upp syften och mål och för att vägleda Opels/Vauxhalls personal i det dagliga arbetet.

1. Vi engagerar oss i åtgärder för att bevara och återställa miljön. Det omfattar att minska spill och utsläpp, bevara resurser, spara energi och återvinna material i alla stadier av produktens livscykel.

2. Vi ska fortsätta arbeta med att utveckla alternativa drivsystem och hållbara mobilitetstjänster för att eliminera utsläpp av föroreningar.

3. Vi ska fortsätta stödja inköp av energieffektiva produkter och tjänster och utveckla för bättre energiprestanda.

4. Vi ska fortsätta samarbeta med myndigheter för att utveckla tekniskt sunda och ekonomiskt ansvarsfulla miljölagar och -regelverk.

5. Vi ska fortsätta uppfylla våra efterlevnadskrav som omfattar juridiska och andra krav som Opel/Vauxhall förbundit sig till, beträffande energianvändning, -förbrukning och -effektivitet och beträffande miljön.

6. Vi ska fortsätta hantera miljöskyddet med ISO 14001- eller EMAS-certifierade hanteringssystem vid våra tillverkningsanläggningar. För icke-tillverkningsanläggningar avgörs den nivå av hanteringssystem som krävs baserat på riskbedömningar. På de flesta av våra tillverkningsanläggningar hanteras energiprestanda med ISO 50001-certifierade hanteringssystem, och vi utvecklar en strategi för att implementera sådana system vid alla tillverkningsanläggningar. Vi förbättrar våra hanteringssystem kontinuerligt för att förbättra miljö- och energiprestanda.

7. Vi ska begära att leverantörer underhåller ISO 14001/ISO 50001-certifierade system eller motsvarande. Dessutom överväger vi villkor för miljö- och energiprestanda när vi väljer leverantörer.

8. Vi ska fortsätta integrera miljö-/energirelaterade uppgifter i våra produktionssystem, planering, och underhålls- och logistikaktiviteter för att befrämja enskilda individers medvetenhet och ansvar och reglera våra risker bättre.

9. Vi är tillmötesgående och i dialog med interna och externa intressenter, inklusive tillgänglig information kring vår miljö- och energiprestanda, och stöder aktivt initiativ som förbättrar miljömedvetande, biologisk mångfald och energimedvetenhet.

10. Vi engagerar oss för att förvandla vår organisation till ett mycket energieffektivt företag.

PRODUKT

Sedan den 1 september 2017 har vissa nya bilar utsläppstestats med hjälp av det nya harmoniserade världsomfattande provningsförfarandet för lätta nyttofordon (WLTP), ett nytt och mer realistiskt provningsförfarande för att mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Den 1 september 2018 ersatte WLTP fullt ut det tidigare provningsförfarandet, NEDC (New European Drive Cycle), för alla nya personbilar.

Läs mer om WLTP

Som en del av vårt engagemang för en hållbar framtid fokuserar vi både på nya tekniker som tas fram för att göra våra befintliga motorer mer effektiva, och på att skapa ett e-mobilitetssystem till stöd för våra framtida elfordon. 

 

Blueinjection

Våra dieselmotorer använder BlueInjection i sin SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction). AdBlue®1 sprutas automatiskt in i avgasreningen för att omvandla skadliga kväveoxidutsläpp till kväve och vattenånga, som båda är oskadliga för miljön.

Läs mer om Adblue

1 AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e.V.

ÅTERVINNING FÖR VÅR MILJÖ

Eftersom miljön är så viktig för oss gör vi vår återvinningsprocess effektivare genom att redan från början konstruera produkter som är hållbara.

Opels hållbarhetsinriktade konstruktion är en viktig del av vårt produktansvar. Målet är att minska det avfall som uppstår under fordonstillverkningen och i slutet av fordonets livslängd. Opels hållbarhetsinriktade konstruktion ingår i vårt åtagande för miljön och bevarandet av dyrbara material- och energiresurser.

Lämna din uttjänta bil för återvinning
K.W. Bruun Autoimport (svensk importör av Opel) följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon och säkerställer att målen för återvinning av bilar uppnås i samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning.

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, där biltillverkare och bilimportörer har ett ansvar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt den dag bilen tjänat ut. Producentansvaret föreskriver att materialet i den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent och det innebär också att kompletta uttjänta bilar tas emot kostnadsfritt i det landsomfattande mottagningssystemet BilRetur.

Gör återvinningen så mycket enklare.

När det gäller produktutveckling bygger Opels återvinningsstrategi på två hörnstenar:

 • Miljöinriktad konstruktion
 • Utveckling och implementering av materialcykler för fordonsproduktion.

Integrerat produktansvar

Utveckling

 • Livscykelutvärderingar
 • Hållbara utvalda materialval

Produktion

 • Användning av återvunnet material

Användning

 • Återförsäljaravfall (avfallshantering)

Återvinning

 • Återvinning av fordon
 • Rening och förbehandling
 • EU:s direktiv om uttjänta fordon

För att säkerställa att alla Opel produkter uppfyller våra återvinningsmål, måste alla Opels designteam följa riktlinjerna för återvinning/återanvändning. Dessa riktlinjer har tagits fram till stöd för Opel ingenjörer och leverantörer under utvecklingen av återvinningsbara bilar. Den här processen hjälper även ingenjörerna att utvärdera hur enkelt olika delar, komponenter o.s.v. kan återvinnas i slutet av bilens livslängd.

 

Återvinningsbara designartiklar

 • Hållbara utvalda materialval
 • Design för rening och förbehandling
 • Design för förbehandling

Opel har en lång tradition av att använda återvunnet material. Inte mindre än 230 typer av återvunnen plast har specificerats och godkänts för användning i produktion.

Jämfört med nya resurser måste återvunnet material uppfylla samma tekniska specifikationer och tillverkas till en lägre kostnad. När dessa båda kriterier är uppfyllda prioriteras det återvunna materialet, men inga kompromisser görs med kvaliteten. Vårt återvinningsteam gör allt för att bibehålla högsta kvalitet på utseende och känsla, mekanisk och termisk hållbarhet samt prestanda.

Eftersom våra återvunna material håller så hög standard och kvalitet, kan de nu användas för både synliga och dolda delar på Opel bilar.

Användande av återvunnet material 

 • Markerade delar kan vara tillverkade av återvunnet material (exempel Insignia).

 

 

1. Leverans

Den sista ägaren tar det uttjänta fordonet till en auktoriserad demonteringsfirma. Efter kontroll utfärdar demonteringsfirman ett skrotningsintyg (CoD). 

2. Förbehandling och rening

 Först tas batteriet bort och bilens airbags neutraliseras. Därefter töms allt bränsle och andra vätskor från det uttjänta fordonet. Det är bl.a. motorolja, växelolja, bromsvätska samt kylvätska från luftkonditioneringssystemet.

3. Demontering

Nästa steg är demontering av komponenter och system som därefter säljs eller används som grund för återtillverkning. Om det är ekonomiskt försvarbart avlägsnas plast och glas för återvinning. 

4. Förvaring

Miljöfarligt material samlas ihop och skickas därefter till specialföretag för återvinning eller avyttring

5. Bilkross eller kvarn?

De förbehandlade skalen levereras till en kvarn som fördelar och sorterar dem ytterligare för återvinning eller återanvändning. 

6. Post-Shredder Technology – teknik efter bilkrossen (PST)

 Material från kvarnen vidarebearbetas med olika tekniker (magnet, bakvattenström, flytning) och resulterar i materialdelar som kan användas som värdefulla sekundära råvaror. 

7. Återvinning/Återanvändning/Deponering

Material från bilkrossen och PST-anläggningarna kan återvinnas (till exempel som ersättning för kol i smältugnar eller vid avvattning av avloppsslam) eller återhämtas inom cementindustrin. Under processen återhämtas 95 % av fordonet, vilket drastiskt minskar mängden som används för deponi

Genom vår återtagningsprocess i slutet av bilens livslängd

Vi har alltid gjort vårt bästa för att vara miljövänliga, men nu är återvinning inte längre ett val, det är lagstadgat. Den 8 juni 2006 började ELV-bestämmelserna (End-of-Life Vehicle) att gälla. Det här återvinningsinitiativet kräver att tillverkarna minskar mängden avfall som skapas vid tillverkningen av fordonet och i slutet av dess livscykel.

Från och med den 1 januari 2007 kan alla bilar från Opel lämnas tillbaka av sin ägare till företag inom Opels ELV-nätverk. Tjänsten är kostnadsfri med vissa villkor (se nedan).

Vi vill se till att fordonet återvinns i slutet av sin livscykel på ett miljövänligt sätt. Därför säkerställer vi att alla våra återtagningsplatser uppfyller de lagstadgade kraven i ELV-bestämmelserna genom att låta oberoende experter certifiera dem i enlighet med lagen. Hos var och en av våra återtagningspartners kontrolleras samtliga processer och all dokumentation för allt inkommande och utgående material av våra återvinningsexperter.

Din uttjänta Opel är endast tillgänglig för vår kostnadsfria återtagning om:

 • Fordonet har upp till 9 säten eller är en lätt transportbil upp till 3,5 ton
 • Inga viktiga delar eller komponenter saknas
 • Fordonet inte innehåller något icke-fordonsrelaterat avfall
 • De ursprungliga fordonspappren överlämnas tillsammans med fordonet

När du lämnat över din gamla bil upprättar demonteringsfirman ett skrotintyg (CoD) som du behöver för att avregistrera bilen. Därefter sköter demonteringsfirman all miljövänlig återvinning och avyttring av din bil.

GÅ TILL BILRETUR.SE