Återvinning för vår miljö

Eftersom miljön är så viktig för oss gör vi vår återvinningsprocess effektivare genom att redan från början konstruera produkter som är hållbara.

Opels hållbarhetsinriktade konstruktion är en viktig del av vårt produktansvar. Målet är att minska det avfall som uppstår under fordonstillverkningen och i slutet av fordonets livslängd. Opels hållbarhetsinriktade konstruktion ingår i vårt åtagande för miljön och bevarandet av dyrbara material- och energiresurser.

Framtiden
I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar där man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Från att Producentansvaret föreskrivit att en uttjänt bil ska återvinnas till minst 85 % ändrades detta i 2015 till 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.Mer om vad som ingår i producentansvaret kan du läsa om på BilReturs hemsida.

Gör återvinningen så mycket enklare.

När det gäller produktutveckling bygger Opels återvinningsstrategi på två hörnstenar:

 • Miljöinriktad konstruktion
 • Utveckling och implementering av materialcykler för fordonsproduktion.

 

Vi gør genanvendelse nemmere

Integrerat produktansvar

Utveckling

 • Livscykelutvärderingar
 • Hållbara utvalda materialval

Produktion

 • Användning av återvunnet material

Användning

 • Återförsäljaravfall (avfallshantering)

Återvinning

 • Återvinning av fordon
 • Rening och förbehandling
 • EU:s direktiv om uttjänta fordon

För att säkerställa att alla Opel produkter uppfyller våra återvinningsmål, måste alla Opel designteam följa riktlinjerna för återvinning/återanvändning. Dessa riktlinjer har tagits fram till stöd för Opel ingenjörer och leverantörer under utvecklingen av återvinningsbara bilar. Den här processen hjälper även ingenjörerna att utvärdera hur enkelt olika delar, komponenter o.s.v. kan återvinnas i slutet av bilens livslängd.

 

Återvinningsbara designartiklarElementer i genanvendelse

 • Hållbara utvalda materialval
 • Design för rening och förbehandling
 • Design för förbehandling

Opel har en lång tradition av att använda återvunnet material. Inte mindre än 230 typer av återvunnen plast har specificerats och godkänts för användning i produktion.

Jämfört med nya resurser måste återvunnet material uppfylla samma tekniska specifikationer och tillverkas till en lägre kostnad. När dessa båda kriterier är uppfyllda prioriteras det återvunna materialet, men inga kompromisser görs med kvaliteten. Vårt återvinningsteam gör allt för att bibehålla högsta kvalitet på utseende och känsla, mekanisk och termisk hållbarhet samt prestanda.

Eftersom våra återvunna material håller så hög standard och kvalitet, kan de nu användas för både synliga och dolda delar på Opel bilar.

 

 

 

 

Användande av återvunnet material

 

 • Markerade delar kan vara tillverkade av återvunnet material (exempel Insignia)

 

 

Leverans

 Den sista ägaren tar det uttjänta fordonet till en auktoriserad demonteringsfirma. Efter kontroll utfärdar demonteringsfirman ett skrotningsintyg (CoD).

Förbehandling och rening

 Först tas batteriet bort och bilens airbags neutraliseras. Därefter töms allt bränsle och andra vätskor från det uttjänta fordonet. Det är bl a motorolja, växelolja, bromsvätska samt kylvätska från luftkonditioneringssystemet.

Demontering

Nästa steg är demontering av komponenter och system som därefter säljs eller används som grund för återtillverkning. Om det är ekonomiskt försvarbart avlägsnas plast och glas för återvinning.

Förvaring

 Miljöfarligt material samlas ihop och skickas därefter till specialföretag för återvinning eller avyttring

Bilkross eller kvarn?

 De förbehandlade skalen levereras till en kvarn som fördelar och sorterar dem ytterligare för återvinning eller återanvändning.

Post-Shredder Technology – teknik efter bilkrossen (PST)

 Material från kvarnen vidarebearbetas med olika tekniker (magnet, bakvattenström, flytning) och resulterar i materialdelar som kan användas som värdefulla sekundära råvaror.

Återvinning/Återanvändning/Deponering

 Material från bilkrossen och PST-anläggningarna kan återvinnas (till exempel som ersättning för kol i smältugnar eller vid avvattning av avloppsslam) eller återhämtas inom cementindustrin. Under processen återhämtas 95 % av fordonet, vilket drastiskt minskar mängden som används för deponi

GENOM VÅR ÅTERTAGNINGSPROCESS I SLUTET AV BILENS LIVSLÄNGD.

Vi har alltid gjort vårt bästa för att vara miljövänliga, men nu är återvinning inte längre ett val, det är lagstadgat. Den 8 juni 2006 började ELV-bestämmelserna (End-of-Life Vehicle) att gälla. Det här återvinningsinitiativet kräver att tillverkarna minskar mängden avfall som skapas vid tillverkningen av fordonet och i slutet av dess livscykel.

Från och med den 1 januari 2007 kan alla bilar från Opel lämnas tillbaka av sin ägare till företag inom Opels ELV-nätverk. Tjänsten är kostnadsfri med vissa villkor (se nedan).

Vi vill se till att fordonet återvinns i slutet av sin livscykel på ett miljövänligt sätt. Därför säkerställer vi att alla våra återtagningsplatser uppfyller de lagstadgade kraven i ELV-bestämmelserna genom att låta oberoende experter certifiera dem i enlighet med lagen. Hos var och en av våra återtagningspartners kontrolleras samtliga processer och all dokumentation för allt inkommande och utgående material av våra återvinningsexperter.

 

Din uttjänta Opel är endast tillgänglig för vår kostnadsfria återtagning om:

 • Fordonet har upp till 9 säten eller är en lätt transportbil upp till 3,5 ton
 •  Inga viktiga delar eller komponenter saknas
 •  Fordonet inte innehåller något icke-fordonsrelaterat avfall
 •  De ursprungliga fordonspappren överlämnas tillsammans med fordonet

När du lämnat över din gamla bil upprättar demonteringsfirman ett skrotintyg (CoD) som du behöver för att avregistrera bilen. Därefter sköter demonteringsfirman all miljövänlig återvinning och avyttring av din bil.

 

Hitta närmaste mottagningspartner för Opel.

STENA (Bilretur) www.bilretur.se
Skrotfrag AB http://www.skrotfrag.se