Hoppa till innehåll
Opel Assistans+

Opel Assistans+

 
När du låter oss ta hand om din Opel med vår Originalservice får du 1 års Opel Assistans+*, serviceaktiverad assistans, utan extra kostnad. Opel Assistans+ ger dig trygg och kostnadsfri hjälp vid driftstopp 24 timmar om dygnet i Sverige och ute i Europa.

Opel Assistans+ gäller vid driftstopp på grund av tekniskt fel, punktering, bränslebrist samt vid förlust av eller inlåsning av startnyckel.

Vid problem – Ring Opel Assistans+

Befinner du dig i Sverige, ring: 0771-99 52 00

Befinner du dig utomlands, ring: +46 771 99 52 00Vid behov ingår:
 

 • Hjälp på plats av assistanstekniker
 • Bilbärgning till närmaste märkesverkstad
 • Hyrbil i upp till 3 dygn
 • En hotellövernattning
 • Hemresa eller vidareresa med tåg eller flyg

 

 

 

Vänd dig till din återförsäljare för att teckna Opel Assistans+.

Se fullständiga villkor för Opel Assistans+

Giltighet och omfattning

Opel Serviceaktiverad Assistans gäller, efter service på auktoriserad Opel serviceverkstad, för bil från tidpunkt på dag då service utförts till nästa servicetillfälle enligt Opel serviceanvisning för bilen, dock max i 12 månader. Opel Service-aktiverad Assistans upphör att gälla den dag då bilen gått 15 000 mil eller senast då bilen blir 10 år räknat från första registreringsdatum i trafik enligt Vägtrafikregistret (VTR). Assistansservicen gäller för svenskregistrerad personbil importerad av Opel Sverige AB (med totalvikt upp till 3 500 kg) i standardutförande, som servats enligt Opels serviceprogram och anvisningar och som drabbats av driftstopp i Sverige eller i något av de länder som omfattas av Gröna-kort systemet eller under transport mellan dessa länder. Se vilka länder som ingår hos Trafikförsäkringsföreningen på www.tff.se. Med driftstopp avses nedan angivna händelser, under förutsättning att bilen har stannat oväntat och inte kan köras för egen maskin till verkstaden, eller att tillverkaren inte tillåter vidare körning av tekniska skäl och kräver av Opel Serviceaktiverad Assistans godkänd åtgärd på plats eller bärgning till verkstad.

 

Orsaker till driftstopp som ger rätt till assistansservice

Maskinhaveri, annat tekniskt eller elektriskt fel som är oförutsett och som inte är till följd av bristande underhåll. Bränslestopp som inte är till följd av feltankning, punktering, fel på billås eller obrukbar nyckel/fjärrkontroll/Smart Key.

 

Följande service lämnas

Observera att driftstoppet måste omgående anmälas till oss, inom skälig tid från att händelsen inträffat. I annat fall gäller inte Opel Serviceaktiverad Assistans. Vi ombesörjer, utan kostnad för den som är berättigad till Assistansservice, följande:
 

 1. Reparation med mera
  Nödvändig reparation av bilen på platsen för driftstoppet om det är praktiskt möjligt och kostnaden för reparation är lägre än kostnaden för bärgning. Kostnader för reservdelar nödvändiga för reparationen ersätts inte. Hjälp att starta bilen vid strömlöst batteri (starthjälp), maximalt två gånger under en 12-månaders period. Låsöppning, vid fel på billås eller obrukbar nyckel/fjärrkon-troll/Smart Key. Kostnader för nya nycklar ersätts inte. Vid punktering som inte är till följd av kollision ombesörjs hjulbyte eller lagning med punkterings-spray. Eventuella kostnader för inköp av däck eller spray ersätts inte. Transport av bränsle vid bränslestopp. Kostnader för bränsle ersätts inte.

 2. Bärgning
  I det fall driftstoppet inte kan åtgärdas på plats, ombesörjer vi bärgning till närmaste auktoriserade Opelverkstad eller till annan av oss godkänd verkstad. Har släpvagn eller husvagn medförts bilen ombesörjer vi bärgning även av denna till samma verkstad.

 

Hyrbil

I händelse av driftstopp där bilen bärgats till verkstad och med längre varaktighet än en dag, ombesörjs och betalas hela dygnskostnaden och milkostnader för en hyrbil av likvärdig storlek. Hyrbilen tillhandahålles under längst tre (3) dygn, dock ej längre än reparationstiden och med en maximal bilhyra på 5 000 kr (inkl. moms). Kostnaden för bränsle, s.k. självriskreducering, parkeringsbiljetter, färjebiljetter, vägtullar, broavgifter etc. ersätts ej.

 

Vidaretransport

I händelse av driftstopp, med längre varaktighet än en dag och en hyrbil inte kan ordnas, erbjuds alternativ transport, i ekonomiklass, av bilens förare och passagerare till hemorten eller till resans slutmål dock maximalt 5 000 kr (inkl. moms). Transport till resans slutmål gäller under förut-sättning att kostnaden inte överstiger kostnaden för resan till hemorten.

 

Hotell

Om vi inte, under det dygn driftstoppet inträffa-de, kan tillhandahålla hyrbil eller annan lämplig vidaretransport, ersätts övernattning på hotell, för bilens förare och passagerare, i maximalt ett (1) dygn upp till 5 000 kr (inkl. moms). Påföljande dag skall vi tillhandahålla hyrbil eller annan lämplig vidaretransport. Hotell anvisas av oss. Kostnad för mat, dryck, telefon etc. ersätts ej.

 

Hämtning av bil

När bilen är färdigreparerad ombesörjs tåg-transport eller annan lämplig transport för en per-son från hemorten eller resmålet för att hämta bilen med en kostnad på maximalt 1 000 kr (inkl. moms).

 

Tillgång till service

Vi ska tillhandahålla service enligt dessa villkor så snabbt som möjligt dygnet runt, oavsett veckodag. Förutsättningen är att Assistansservice finns tillgänglig. I vissa fall kan lokala omständigheter som vi inte råder över, medföra att service inte kan ges i den form som villkoren anger. Alternativa lösningar blir då aktuella. Service som inte ombesörjs eller tillhandahålls av oss eller som utförs utan föregående medgivande av oss ersätts ej.

 

Undantag och begränsningar

Opel Serviceaktiverad Assistans gäller inte för bil som:

 • Brukas kommersiellt till exempel som taxi, trafikskolebil, budbil eller för korttidsuthyrning (hyrbil)
 • Är registrerad som militärfordon eller som utryckningsfordon
 • Deltar i tävlingsverksamhet eller tränar för sådan
 • Är avställd i Vägtrafikregistret

 

När du behöver assistans

Befinner du dig i Sverige, ring: 0771-99 52 00
Befinner du dig utomlands, ring: +46 771 99 52 00


För att kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:

 • Bilens registreringsnummer och modell
 • Namn och adress till bilens ägare
 • Beskrivning av händelsen samt tid och plats för när denna inträffade 

 

Assistansservice lämnas inte om

 • Driftstoppet uppkommit eller orsakats avsiktligen, genom grov vårdslöshet eller till följd av bristande underhåll.
 • Föraren framfört bilen utan erforderligt körkort.
 • Driftstoppet uppkommit i samband med rattfylleri eller rattonykterhet. 
 • Driftstoppet inträffade när bilen var tillfälligt avställd, använts trots belagd med körförbud eller varit i ett sådant tillstånd att körförbud skulle ålagts om besiktning skett omedelbart före driftstoppet. 
 • Driftstoppet skett under tävling, träning för sådan tävling eller vid körning på bana eller område iordningställt för tävling eller tävlingsliknande aktivitet, körning i terräng eller vid militär eller polisiär användning.
 • Driftstoppet beror på felaktigt bränsle. 
 • Bilen redan befinner sig på verkstad för service eller annan åtgärd. 
 • Vi svarar inte heller för försenad eller utebliven Assistansservice som beror på krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror på grund av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse eller underleverantörs oförmåga att fullgöra åtaganden av orsak som här nämnts.

 

Återkrav

I samma utsträckning som vi genom Opel Serviceaktiverad Assistans betalat ersättning eller utfört arbete enligt detta avtal, övertar vi den assistansberättigades rätt att kräva ersättning av den som på grund av lag, garanti, försäkringsåtagande med mera kan vara ersättningsskyldig för skadan. Assistanskunden ska kostnadsfritt lämna oss det biträde som erfordras för att framställa nämnda krav.

 

Rättigheter

Detta åtagande innebär inte någon begränsning i kundens rättigheter enligt Nybilsgarantin eller Konsumentköplagen.

 

Personuppgiftslagen

Vi är personuppgiftsansvarig och inhämtar personuppgifter för att kunna administrera Opel Serviceaktiverad Assistans, fullgöra avtalsförpliktelser och tillgodose kunders önskemål. Uppgifterna kan även komma att lämnas till samarbetsföretag. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Enligt PUL har fordonsägaren rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om denne. För utdrag enligt 26 § PUL hör fordonsägaren av sig till oss.

*Opel Assistans+ ingår fram till nästa ordinarie servicetillfälle eller max 1 år, under förutsättning att brister som kan orsaka driftstopp och som påpekats i samband med servicetillfället åtgärdas av Opelauktoriserad verkstad med Opel Originaldelar. Gäller ej Opel 4+ Service. Opel Assistans+ förlängs vid Opel Service till dess bilen är 10 år gammal eller har körts 15 000 mil.